Regulamin serwisu Tabelkomat.pl

1. Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Tabelkomat.pl, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy Serwisu Tabelkomat.pl.
 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, kiedy są pisane z wielkiej litery, oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.
  3. Usługodawca – RESTnet Szymon Kuczaty, 44-362 Bełsznica, ul. Raciborska 34, NIP: 647-26-00-348.
  4. Serwis – serwis internetowy Tabelkomat.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjami.
  5. Pakiet – zestaw parametrów oferowanej usługi, w tym ilość możliwych do wgrania plików.
  6. Usługa – agregacja danych oraz utworzenie tabel i wykresów na podstawie pliku wgranego przez użytkownika.
  7. Plik – plik w formacie csv wygenerowany z wyników Formularze Google lub arkusz o kompatybilnym formacie danych (xls, xlsx, ods)
  8. Panel – panel udostępniony Użytkownikowi w celu edytowania i konfigurowania parametrów tabel

2. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet), z dostępem do Internetu.
  2. przeglądarka internetowa:
   • Obsługująca ECMAScript w wersji 5 lub wyżej
   • Pozwalająca na korzystanie z LocalStorage

3. Zasada działania Serwisu

 1. Serwis polega na tworzeniu tabel i wykresów na podstawie Plików wgrywanych do niego przez użytkowników
 2. Początkowo wyświetlana jest wersja DEMO Serwisu, umożliwiająca zweryfikowanie, czy usługa oferowana przez Serwis spełnia oczekiwania użytkownika przed zakupem pełnej wersji. W wersji demo widoczne są tabele wygenerowane na podstawie ograniczonej liczby danych z wgranego przez użytkownika Pliku .
 3. Tabele podlegają kastomizacji zgodnie z ustawieniami dostępnymi w serwisie.
 4. Użytkownik może wykupić dostęp do pełnej wersji tabel, w której zawarte będą wszystkie dane z wgranego przezeń Pliku.
 5. Dostęp do pełnej wersji usługi wygasa automatycznie po upływie 2 lat od daty wgrania pliku przez użytkownika, chyba że użytkownik złoży pisemne zapytanie o przedłużenie dostępu, wraz z linkiem dostępowym, wysyłając e-mail na adres admin@tabelkomat.pl.
 6. Prośba o przedłużenie dostępu musi być złożona przez użytkownika przed upływem terminu ważności usługi.
 7. Użytkownik otrzyma link dostępu do wykupionej przez siebie usługi na zadeklarowany adres e-mail.

4. Pakiety

 1. Użytkownik ma do wyboru jeden z Pakietów, których aktualne parametry zostały opisane w zakładce “cennik” na stronie Tabelkomat.pl.
 2. Wraz z zakupem Pakietu użytkownik otrzymuje licencję do korzystania z Serwisu.
 3. Licencja uprawniająca Użytkownika do korzystania z Serwisu jest udzielana odpłatnie.
 4. Całość (100%) uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia z tytułu udzielenia dostępu do Serwisu stanowi zapłatę za udzielenie licencji uprawniającej Użytkownika do korzystania z Serwisu.
 5. Parametry Pakietu uwzględniają jego cenę oraz ilość wgrywanych Plików.

5. Obowiązki Użytkownika

 1. Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na natychmiastowy dostęp do usługi po dokonaniu zakupu oraz przyjmuje do wiadomości, że wraz z zakupem utraci prawo odstąpienia od umowy (produkt cyfrowy).
 2. Użytkownik ma obowiązek wgrywania Plików pozyskanych w sposób legalny i do których posiada prawa autorskie.
 3. Użytkownik powinien użytkować Serwis zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Użytkownika mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu, nieautoryzowany dostęp do Serwisu, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu w Serwisie są zabronione. Nieprawidłowe wykorzystanie Serwisu odnosi się również do użytkowania w sposób niezgodny funkcjonalności w formie formularzy elektronicznych udostępnionych przez Usługodawcę poprzez Serwis powodując swoim działaniem niepożądany ruch sieciowy lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Serwisu przez innych Użytkowników.

6. Obowiązki i Prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do generowania tabel oraz wykresów na podstawie Plików i agregacji danych podlegających kastomizacji w Serwisie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w generowaniu tabel będące poza jego kontrolą, w szczególności błędy wynikające z wgrania błędnych Plików lub błędu w Pliku.
 3. Usługodawca posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Usługodawcy mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Serwisu.
 4. Narzędzia służące analizie ruchu Użytkowników zbierają automatycznie podstawowe dane dotyczące czasu odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, dane pozwalające na określenie regionu aktywności Użytkownika, urządzenia Użytkownika, z którego nastąpił dostęp do Serwisu oraz podstawowej jego konfiguracji. Dane te przez Usługodawcę wykorzystywane są do działań prewencyjnych, działań mających na celu ulepszenie działania Serwisu oraz do badań marketingowych.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spowodowane niedochowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności gospodarczej.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe świadczenie usług powstałe na skutek niepoprawności treści, informacji i danych uzyskanych od Użytkownika.
 7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Serwisu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług elektronicznych przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca ma prawo również zaprzestać świadczenia Usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz Regulaminu, Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu.

7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: admin@tabelkomat.pl
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji lub od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji do rozpatrzenia danej reklamacji.
 3. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu z zaznaczeniem Pakietu z jakiego korzysta Użytkownik oraz kontaktowego adresu e-mail.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji świadczonych usług.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz na swoje żądanie usunięcia w przypadku rezygnacji z usług Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania informacji dotyczących działania Użytkownika w Serwisie oraz informacji handlowych na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zakupu
 4. W ramach świadczonych usług Usługodawca przetwarza również dane niebędące danymi osobowymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Zakres i cel przetwarzania danych jest opisany w Polityce prywatności dostępnej na stronie Tabelkomat.pl.

9. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Tabelkomat.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail.