Przykładowy wstęp do pracy dyplomowej

Napisanie wstępu do pracy dyplomowej może sprawiać trudności, szczególnie kiedy nie mamy czym się zainspirować. Nie jest to jednak takie trudne jak się wydaje. Poniżej możecie przeczytać przykładowy wstęp do pracy z zakresu pedagogiki (tematyka uzależnień od nowych technologii). Wstęp został napisany zgodnie z poradami zawartymi w artykule dostępnym pod tym linkiem.

Rozwój Internetu, komputerów oraz przenośnych urządzeń mobilnych na stałe zmienił sposób funkcjonowania współczesnego człowieka. Technologie wpływają
na rzeczywistość w coraz głębszym i szerszym wymiarze pomagając zarówno w prostych aktywnościach dnia codziennego jak i ułatwiając skomplikowane czynności związane
z funkcjonowaniem społecznym. Dzięki Internetowi, człowiek z niemalże każdego miejsca może załatwić sprawy urzędowe bez poświęcania całego dnia na stanie w kolejce.
Nowe technologie pozwalają na lepszą i szybszą opiekę medyczną poprzez wprowadzenie konsultacji telefonicznych czy udostępnianie rozległych baz danych z kontaktami do specjalistów. Technologie usprawniają również funkcjonowanie
w prostych aktywnościach dnia codziennego – dają dostęp do wielu towarów i usług, pozwalają na płatności bezgotówkowe czy umilają czas wolny ich użytkowników. Obok szeregu udogodnień i rozwiązań wpływających na polepszenie życia, nowe technologie nie są również pozbawione zagrożeń i niebezpieczeństw, a ich nieodpowiednie użytkowanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Kwestia niebezpieczeństwa wynikającego z wpływu nowych technologii
na rzeczywistość i sposób funkcjonowania osób z nich korzystających niemalże od początku budziła zaniepokojenie pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się kwestiami psycho-społecznymi. Wielu autorów podejmowało się próby stworzenia definicji i klasyfikacji zagrożeń wiążących się z nowymi technologiami. Niestety, ze względu na szybkość rozwoju technologii i ciągłe zmiany w niej zachodzące oraz na stosunkowo krótki czas prowadzenia badań naukowych, niezwykle trudnym jest stworzenie odpowiednich narzędzi do profilaktyki, diagnozy oraz terapii i pomocy osobom mierzącym się z negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z cyfryzacji życia codziennego.

Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest sposób korzystania z nowych technologii przez studentów. Grupa studencka jest niezwykle ciekawą grupą badawczą w kontekście nowych technologii ze względu na obecność urządzeń cyfrowych w ich życiu od samego jego początku. Można powiedzieć, że technologie rozwijały się i ewoluowały wraz z dorastaniem i dojrzewaniem tej grupy badawczej, która nie była tylko biernym obserwatorem, ale i aktywnym użytkownikiem oraz kreatorem Internetu. Cyfrowa rzeczywistość dla osób w wieku studenckim jest tak samo ważną, pełnoprawną i istotną przestrzenią funkcjonowania jak świat realny. Sposób funkcjonowania w tej przestrzeni może warunkować i wpływać na sposób funkcjonowania w przestrzeni rzeczywistej, dlatego tak ważnym jest zdefiniowanie czynników ryzyka i czynników chroniących korzystania z nowych technologii, a także stworzenie działających strategii profilaktycznych i terapeutycznych. Wszystkie wymienione powyżej zagadnienia zostały opisane w pierwszym rozdziale pracy magisterskiej. W drugim rozdziale skupiono uwagę na zagadnieniach metodologicznych, dokonano wyboru tematu, sformułowano cel główny i cele szczegółowe. Dokonano również wyboru metody, techniki oraz narzędzia badawczego. Określono problematykę badawczą oraz skonstruowano kwestionariusz ankiety. W części metodologicznej znajduje się również charakterystyka i opis grupy badawczej oraz opis organizacji i przebiegu badań.


W rozdziale trzecim dokonano analizy danych uzyskanych od 133 studentów różnych kierunków i uczelni, pozyskanych poprzez cyfrową dystrybucję autorskiego kwestionariusza ankiety z dołączonym testem Kimberly-Young określającym poziom zagrożenia uzależnieniem od nowych technologii. W tym rozdziale zawarty został opis i analiza obszarów korzystania z nowych technologii przez badanych studentów, obszarów ryzyka i poziomu zagrożenia uzależnieniem od nowych technologii przez badanych studentów oraz działań stosowanych przez badanych studentów w celu ograniczenia zagrożenia uzależnieniem od nowych technologii. Trzeci rozdział zawiera w sobie również podrozdział poświęcony wnioskom i rekomendacjom skonstruowanym na podstawie badań.


Niniejsza praca magisterska została również zaopatrzona we wstęp, spis treści, spis wykresów i tabel oraz bibliografię. Dołączony został również kwestionariusz ankiety, zawierający w sobie nie tylko autorskie pytania, ale również test Kimberly Young.

Tak jak widzimy na przykładzie, wstęp wcale nie musi być obszerny. W podanym tekście widzimy wszystkie elementy dobrego wstępu – zarysowanie kontekstu problematyki pracy, uzasadnienie wyboru grupy badawczej oraz opis procedury przeprowadzania badań. Nie brakuje również wspomnienia o wszystkich elementach składających się na pracę magisterską.

Program do tworzenia wykresów i tabel z Excela

Podobne wpisy

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *